Wednesday, 12 June 2019

Sunday, 2 June 2019

Ngaji serat Kalatida *)

Raden Ngabehi Ranggawarsita, pujangga Surakarta, ingkang nalika alit nate nyantri wonten Pondok Pesantren Gebang Tinatar Ponorogo. Dipun asuh deneng Kyai Kasan Besari.


Ranggawarsita, nate nyerat serat Kalatida. Kalatida artosipun jaman/wekdal ingkang samar-samar, utawi kathah keraguan. Dipun serat  tahun 1860 (159 tahun kepengker). Serat meniko wonten 12 perangan. Bentukipun macapat Sinom. Ingkang kawentar perangan kaping pitu.Amenangi zaman édan,
éwuhaya ing pambudi,
mélu ngédan nora tahan,
yén tan mélu anglakoni,
boya kéduman mélik,
kaliren wekasanipun,
ndilalah kersa Allah,
begja-begjaning kang lali,
luwih begja kang éling lan waspada.

Artosipun:
Menyaksikan zaman édan,
serba susah dalam bertindak,
jika ikut édan tidak akan tahan,
tapi kalau tidak mengikuti (édan),
bagaimana akan mendapatkan bagian?,
akhirnya kelaparan,
namun telah menjadi kehendak Allah,
sebahagia-bahagianya orang yang lalai,
akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada.


***

Ngalam ndonya menika tansah obah lan malih. Wonten ing budaya jawa, obah malihe jaman dipun wastani “owah gingsiring jaman”.

Wonten kathah owah gingsiring jaman. Sak perangan badhe kula aturaken ing mriki.

Para rawuh. Dipun wiwiti nalika manungsa kedah pindah-pindah nalika gesang. Pundi papan ingkang cumepak dhaharan, dipun dugeni.

Lajeng, manungsa netep. Tani. Tanine menungso ngangge okol, tenaga. Naliko mluku, nggaru. Saenggo wonten ingkang buruh mluku, buruh nggaru, buruh matun lan sak panunggalanipun.

Jaman tansah owah. Ngantos menungso saget damel alat ingkang nggantosaken tenaga mluku lan nggaru poro konco tani. Sapi ingkang kangge nggeret luku, nganggur. Buruh mluku leren. Dipun gantos traktor.

Jaman tansah owah. Menungso saget nemu listrik. Saenggo mesin-mesin enggal sami dipun obahaken ngangge listrik. Bakul senthir kukut, amargo mboten payu. Piyantun ingkang pengen nyambut damel, kedah pados pedamelan sanes.

Jaman taksih tansah owah. Lajeng alat ingkang dipun wastani komputer lahir. Piyantun ingkang kepengin nyambut damel, kedah saget ngangge komputer.


Jaman tansah owah. Sak meniko, owah gingsiring jaman dipun wastani “era industry 4.0”.

***

Kula panjenengan sampun akrab kalian GoJek, Grab. Ojek online meniko saget mangertos kula panjanengan sami wonten pundi, sak sampune milih tujuanipun, ojek online meniko pinter pados dalan piyambak, lan ngetung ongkos. Menawi wonten diskon, langsung dihitung.

Samangkeh saget langkung kathah malih alat ingkang saget mikir piyambak. Nggantos sak perangan posisi/pedamelan manungso. Pedamelan ingkang sak derenge dipun pandegani manungso, dipun gantos mesin, alat.

Menawi kita runut, jenis pedamelan meniko tansah berubah. Muncul pedamelan enggal, lan wonten pedamelan ingkang ical, ilang.

Rumiyin wonten dhukun bayi, sakmeniko sampung arang. Paling celak, pinten tahun kepengker wonten sopir bus kota. Dene sak menika sampun langka, kepara ilang.

Ciri sanesipun inggih meniko ingkang dipun wastani internet of things, kabeh sarwo mawi internet. Sak menika, tumbas bakso saget mawi internet, tumbas gethuk ugi mekaten, ngersake taksi, cekap internet. Lajeng pesen hotel, ngantos mbayar angkringan sampun wonten ingkang mawi internet. Ugi tumbas pulsa.

***

Ing tahun  2020-2035 penduduk Indonesia ingkang usia produktif, meniko langkung kathah ditimbang ingkang jompo.

Bahasa gampilipun: jumlah piyantun ingkang kuat nyambut damel (15-64 tahun), langkung kathah tinimbang ingkang sampun jompo.

Nah, yen pedamelan ingkang sak derengipun dipun pandegani manungso dipun gantos mesin, utawi pedamelan lawas sampun mboten dipun butuhaken, lajeng pripun nasib putro wayah kula panjengan sami samangkeh?

Padahal jumlah ingkang butuh damelan meniko kathah sanget?


***

Para rawuh, owah gingsiring jaman meniko wonten kalih akibatipun. Sepindah: kalabendu utawi jaman kang rusak, kaping kalihipun reja-rejaning jaman utawi ayem-makmur.


Jaman tansah berubah, jaman kula panjenengan benten kalih jamanipun putra wayah samangkeh. Sakmenika para putra wayah kedah dipun dorong supados saget kuat ngadepi owah gingsiring jaman.

Caranipun wonten kalih, nanging kalihipun wujud pendidikan. Sepindah pendidikan ilmu agama, supados tetep eling lan waspada, mboten malah melu ngedan.

Kaping kalih ilmu dunia, ilmu pengetahuan lan teknologi kangge nggula wenthah ndonya, supados saget nggayuh reja-rejaning jaman. Kados ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad, SAW.

“Kowe luwih ngerti urusan donyamu”  (HR. Muslim, no. 2363)


Nutup serat Kala tida, Ronggowarsito ndonga:

Ya Allah ya Rasulullah kang sipat murah lan asih mugi-mugi aparinga pitulung ingkang martani, ing alam awal akhir dumunung ing gesang ulun


Ya Allah, ya Rasulullah yang bersifat pemurah dan pengasih semoga berkenan melimpahkan pertolongan yang menyelamatkan di dunia hingga ke akhirat tempat hidup hamba


------

Disampaikan pada kuliah subuh ing Masjid Quwwatul Muslimin Sambisari
Ngad Pon, 28 Pasa 1952

Sunday, 26 May 2019

, ,

Mengenal fitur Vosviewer dan arti visualisasinya

Vos Viewer digunakan untuk memvisualkan bibliografi, atau data set yang berisi field bibliografi (judul, pengarang, penulis, jurnal, dst.). Tag line Vosviewer, seperti ditulis pada websitenya: Visualizing scientific landscapes.

Ada berbagai fitur pada VV. Tulisan ini didasarkan pada VV 1.6.11.

DATA YANG BISA DIBACA
Untuk data bibliografi, VV mampu membaca dataset dari Web of Science, Scopus, Dimension, dan Pubmed. Selain itu, format dataset RIS, Endnote, dan RefWork juga bisa dibaca VV. Melalui fitur API, VV dapat membaca/mengambil data dari Crossreff, Pubmed PMC, Semantic Scholar, OCC, COCI, Wikidata.

Jika data yang disiapkan ada dalam beberapa file, VV juga mampu membaca multi file sekaligus.

Sementara itu, VV juga bisa membaca/menganalisis term dari abstrak dan title dengan sumber yang sama dengan data di atas.

JENIS ANALISIS
Untuk data bibliografi, VV dapat melakukan berbagai analisis. Dengan beberapa modifikasi, VV bisa juga untuk kepentingan visualisasi data lainnya.

Berikut beberapa jenis analisis dalam VV dan fungsinya.

Co-authorship, menganalisis kolaborasi penulis dengan penulis lain. Analisis ini bisa divisualkan berdasarkan nama penulis, organisasi penulis, atau negara asal penulis.

Co-occurence menampilkan visualisasi jejaring antar kata kunci.Citation akan memvisualkan dokumen yang diamati. Dokumen yang diamati/uji akan dihubungkan dengan dokumen lain (yang juga diamati/uji) jika mereka menyitir artikel lain yang sama-sama diamati. Analisis ini berguna untuk memperlihatkan sitasi antar dokumen, bisa dipakai juga untuk melihat self citation penulis.

Bibliographic Coupling. Artikel yang diuji/amati akan divisualkan dan dibuat networknya, jika mereka memiliki referensi yang sama. Analisis ini menunjukkan kedekatan kajian antar dokumen yang terhubungkan.Co-citation berbeda dengan Citation dan Bibliographic coupling, Co-citation akan memvisualkan referensi yang digunakan oleh dokumen yang diuji/amati. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui referensi yang dominan digunakan oleh sekelompok artikel yang diuji.Metode penghitungan yang dilakukan oleh VV ada dua: full dan fractional counting. Full counting akan menghitung apa adanya, sedangkan fractional dipengaruhi oleh berapa jumlah co-author dalam sebuah dokumen yang diuji.

Jika data yang ingin dibaca adalah bagian judul atau abstrak, maka VV akan memotong kata dalam judul/abstrak tersebut, kemudian menvisualkan keterkaitan antar potongan kata/term tersebut.

***Jika pada dokumen ditemukan ketidak rapihan data, misalnya nama satu orang ditulis dengan beberapa variasi, VV memiliki fitur tesaurus. Fitur ini dengan otomatis akan mengganti beberapa nama (atau term) yang bervariasi ke dalam 1 nama yang kita pilih. Dengan demikian, hasil visualisasi akan lebih rapih.TAMPILAN VISUALISASI
Ada 3 tampilan visualisasi di VV. Network, overlay, dan density visualization.

Network akan memperlihatkan jejaring antar term yang divisualkan. Overlay akan memperlihatkan jejak history penelitian, sedangkan density akan mempelihatkan kerapatan/penekanan pada kelompok penelitian.

Density dapat digunakan untuk melihat bagian riset yang masih jarang dilakukan.

Pada panel sebelah kanan, VV menyiapkan beberapa fitur visualisasi. Misalnya pengaturan weight yang dapat dipilih berdasarkan link, occurence, jumlah dokumen dan lainnya. Pilihan label menggunakan circle atau frame, pengaturan font, max length (untuk mengatur berapa karakter yang akan tampil pada setiap circle/frame.

Sementara pada panel kiri ada beberapa yang bisa dilakukan. Visualisasi bisa disimpan dalam bentuk png, serta penyimpanan hasil kerja VV ke dalam file yang bisa dibuka kemudian. File penyimpanan ini ada dua jenis: map, dan network.

Nah, untuk file hasil penyimpanan berjenis map, akan berisi data yang divisualkan, yaitu: term, occurence, weight, dan lainnya. Data di file map ini bisa dibuka menggunakan spreadsheet untuk ditampilkan dalam tabel.Fitur lainnya adalah ITEMS. Pada tab ini akan terlihat jumlah items yang divisualkan serta kelompok clusternya. Kita bisa klik salah satu items untuk melihat jejaringnya.

Pada tab ANALYSIS, kita bisa lakukan pilihan normalisasi, seting cluster, dan melakukan rotasi tampilan.


Baca juga:
1. http://www.purwo.co/2019/05/visualisasi-library-and-trend-dan.html
2. http://www.purwo.co/2019/05/menggunakan-vosviewer-online.html
3. http://www.purwo.co/2019/05/koalisi-partai-dalam-vosviewer.html

Saturday, 25 May 2019

,

Visualisasi "Library" AND "trend" dan peluang bidang risetnya

Visualisasi ini menggunakan data set dari database Scopus, dengan kata kunci library pada judul artikel, AND trend pada judul artikel. Pencarian dilakukan pada 24 Mei 2019, dengan hasil 420 dokumen.

Kata kunci library AND trend dipilih tanpa alasan jelas. Hehehe. Sepintas saja muncul difikiran, sebagai sarana latihan. 

Dokumen dieksport dalam bentuk csv, dengan field: bibliografi, afiliasi, keyword, dan reference. Dataset kemudian divisualkan menggunakan VosViewer.

author keyword minimal 3

Tampilan di atas merupakan visualisasi author keyword dengan mininal memiliki 3 kemunculan. Terlihat paling dominan adalah kata kunci ACADEMIC LIBRARIES. Terbagi menjadi 9 klaster, terlihat kaitan antar kata kunci. CITATION ANALISYS, misalnya, berkaitan dengan bibliometric dan library management. Citation analysis tidak berhubungan dengan public libraries, artinya analisis sitasi untuk publikasi terkait public libraries belum ada atau kurang dari 3.

Keyword lain, dapat dilihat pada gambar.
author key minimal 4
author key minimal 5

Dengan minimal kemunculan 4, dan 5, kata kunci yang divisualisasi menjadi semakin sedikit. Jejaring antar kata kunci juga semakin jelas, sehingga prediksi tentang kata kunci yang memiliki peluang untuk diteliti menjadi semakin mudah.
co-author minimal 1
Co-authorship dengan minimal 1 artikel, dikelompokkan menjadi 2 klaster. Tidak ada yang dominan sekali, merata dengan fokos merah dan di kelompok hijau.
Biblio Coupling minimal dikutip 1x
Untuk bibliographic coupling dengan dokumen minimal dikutip 1x, memunculkan beberapa klaster. Jejaring pada bibliographic coupling ini menunjukkan bahwa dokumen dan dokumen lain yang terhubung memiliki referensi yang sama. Jika memiliki referensi yang sama, maka ada kemungkinan kemiripan dokumen.
Co-citation minimal 2

Co-citation dengan minimal 2x dikutip memunculkan visualisasi di atas. Tampak, dari artikel berkategori library dan trend, referensi paling banyak digunakan yaitu tulisan Clark, Bower, dan Burlingame. Ketiganya memiliki link 32 (berarti dikutip bersama 32 artikel yang lain), dengan total link strength 192.

Artikel lain seimbang, dengan kisaran link 32, dan link strength 130.

Namun, ada dua artikel yang ada di papan bawah. Keduanya yaitu artikel Goetsch, dan Law, dengan link 32 dan link strength 66.


co author berdasar negara, minimal 1 x
Amerika mendominasi dengan 193 dokumen, serta berjejaring dengan berjejaring dengan penulis dari berbagai negara, kecuali: Vietnam, Portugal dan New Zaeland
term judul minimal 5

Pada visualisasi term pada judul, kata paling banyak muncul yaitu TREND yang muncul sebanyak 238x dan terhubung dengan 10 term lainnya: state, digital library, academic library, university library, library, public library, top trend, medical library. 

Term lain yang belum muncul, bisa diindikasikan belum banyak diteliti, atau jika sudah ada maka jumlahnya kurang dari 5 dokumen.
Judul min 3 full
Untuk melengkapi analisis sebelumnya, di atas merupakan term judul dengan minimal muncul 3x. TREND tidak lagi berdiri sendiri. ACADEMIC LIBRARY menjadi term yang paling banyak dengan 39x, serta terhubung dengan  13 term lainnya.
Abstrak min 10 full

Term pada abstrak dengan minimal 10 kemunculan menggunakan full counting, menunjukkan term RESEARCH paling banyak muncul. Disusul ARTICLE, dan ACADEMIC LIBRARY. 

Salah satu term baru yang muncul yaitu BIG DATA. Term ini muncul bersama dengan beberapa term lainnya. Silakan lihat gambar di bawah ini.
Term Big data dan jejaringnyaDari gambar di atas, dapat dilihat keterkaitan term BIG DATA, dan kemungkinan peluang penelitiannya. 

*****

Kesimpulan
Penelitian bidang perpustakaan dan informasi, dengan kata kunci "library" AND "trend" di database Scopus dominan dengan topik pada academic libraries. 

Meskipun demikian, peluang riset yang bisa dilakukan masih terbuka luas. Peneliti bisa mencari term/topik yang belum banyak berhubungan dengan topik dominan. Atau dengan mencari visualisasi topik yang hendak diteliti pada hasil di Vos Viewer kemudian melihat jejaringnya, serta menentukan term yang belum berkaitan. Seperti contoh ketika menfokuskan pada term BIG DATA (gambar terakhir).

Referensi yang digunakan, tidak ada yang benar-benar dominan. Hal ini terlihat pada visualisasi co-citation, yang hanya menampilkan satu klaster dengan ukuran label yang tidak jauh berbeda.

-----

Sambisari, 
  Sêtu Kliwon 20 Pasa Be 1952 4.25 sore

Monday, 20 May 2019

Ngaji Serat Wedatama *)


Salam, syahadat, dan hamdalah.


***


Raos syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah, awit ngantos Dinten puniko, dinten Ngad Wage tanggal 14 Ramadan 1440 h, utawi 14 Pasa 1952 tahun Be Sengoro Langkir, kita sedaya tansah pinaringan rahmatipun Gusti Allah.

--

Para rawuh, jamaah subuh ingkang kinormatan.

Wonteng ing masyarajat Jawa, wonten istilah ingkang sampun asring kita mirengaken. Inggih menika "agama ageman", lan "agama ageming aji".

Wonten ing sastra piwulang serat Wedatama (tulisan mengenai ajaran utama), anggitanipun Mangkunegara IV, pupuh Pangkur bait sepindah, wonten pitutur babagan agama-ageming aji, nalika menungsa ndidik putra-putranipun. Serat menika, miturut salah satunggaling sumber, dipun pengaruhi ajaran agami Islam.


***

Pangkur meniko waosanipun mekaten:

Mingkar mingkuring angkara,
Akarana karenan mardisiwi.
Artosipun: menjauhi, menghindari sifat angkara, karena ingin mendidik anak.


Pendidikan ingkang paling sae marang putra, inggih menika kanthi paring tuladha. Tiyang sepuh sakderengipun paring perintah putra-putranipun supados nebihi tumindhak ala, kedahipun tiyang sepuh nebihi tumindhak ala meniko rumiyin. Saenggo saget dados tuladha.


Sinawung resmining kidung,
Sinuba sinukarta.
Artosipun: perintah pada anak, dibuat dalam keindahan lagu (kata)


Menawi ndidik putra-wayah, kedahipun ngangge ngendikan utawi cara ingkang sae. Sinawung resmining kidung artosipun piwulangan diaturke ngangge tembang, kidung. Kanthi tembang ingkang sae, cara ingkang sae, ingkang mirengaken saget kraos seneng, lan tansah kemutan dumatheng wewarah.

Ampun ngantos, putra-putrinipun malah dikenalke dhumateng lelagon lan ukara kang artosipun ala. Malah kepara disetel seru-seru, utawa malah diajak nonton konseripun. Dados, malah apal lagu-lagu ingkang mboten ngemu teges ingkang sae.


Sinuba sinukarta, artosipun kanthi gulawenthah kanti sae, anak kraos bungah, saengga tukul rasa seneng marang tumindhak kabecikan.


Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung,
Artosipun: Agar berkembang (pada anak) perbuatan yang berdasar ilmu luhur.

Sak sampunipun putra nyawang kabecikan, anak saget tumindhak kabecikan piyambak tanpa diperintah. Terbiasa. Sadar piyambak, yen gesang menika kedah tumindhak kabecikan. Anak saget anggayuh ilmu luhur, ilmu luhung, ilmu hakiki. Mboten namung petuah, utawi obahing raga, nanging ngantos jiwa lan bathinipun.


Kang tumrap neng tanah Jawa,
agama ageming aji.
Menika kalimat pungkasan, artosipun: Yang bagi orang di tanah Jawa,
agama adalah pakaian orang mulia (landasan perbuatan).


Sak derengipun nyandang enggal, kita asring siram rumiyin, reresik badan supados regetan mboten nempel wonten sandangan.

Minangka ageming aji, sak derengipun ngrasuk agami, kedahipun kita sadar tujuan ngrasuk agami. Sesuci niat, supados agama saestu saget dados ageman ingkang aji tumrap kula panjenengan sami.


********

Menawi kita emut wewarahipun para guru babagan kebutuhan pokok manungsa, wonten 3 kebutuhan pokok meniko. Sepindah Sandang - Pangan – lan Papan.

Sandang wonten urutan nomer setunggal, saweg pangan, lan pungkasan papan.. Mboten kuwalik pangan rumiyin. Senadyan pangan dipun yakini dados srana nyambung gesang.

Urutan sandang- pangan - papan- menika saget dipun artosaken: piyantun kedah nyandhang rumiyin, saweg pados pangan lan papan. Mboten pados pangan rumiyin saweg pados sandangan. Sandang langkung penting tinimbang pangan. Menawi wonten tiyang ingkang pados pangan rumiyin, tanpa nyandang, mesti kula panjenengan sami ngarani tiyang meniko kurang. Aneh. Kepara malah diwedeni.

Sandang meniko ingkang utami

---

Jamaah ingkang kawula hormati, wonten ing Bahasa Indonesia, piyantun ingkang kagungan agami dipun wastani “memeluk agama”. Memeluk meniko ngrangkul. Ngrangkul agami.

Hananging, wonten ing Bahasa Jawa, piyantun ingkang kagungan agami meniko dipun wastani “ngrasuk agami”. Ngrasuk, wonten ing Kamus Bausastra Jawa artosipun: menganggo (sandhangan), mlebu agama. 
Agama: keklumpulkaning tata cara panembah, piwulang-piwulang,
Agama: kapitayan kang wajib dilampahi kangge nyembah dhateng pangeran supados angsal kawilujengan ing Donya lan akherat.

Wonten bedanipun, antawis ngrangkul/memeluk lan ngrasuk.

Ngrasuk menika mbetahakan rasukan, pakaian, ageman. Ukara “Ngrasuk agami”, agami meniko dipun artosaken dados rasukan, ageman. Nutupi.

Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah

Wonten ing Macapat Pangkur kala wau, wonten istilah “agama ageman. Agama ageman kang aji”.

Naliko piyantun Jawi ngartosaken agama dados ageman, piyantun Jawa manggenaken agami meniko dados kebutuhan primer/pokok ingkang nomer setunggal, inggih meniko: Sandang. Kados dene urutan Sandang-pangan-papan kala wau.

Sak derengipun piyantun meniko ngupaya pangan, kedah nyandang rumiyin.

Sak derange gumregah ngupaya kadonyan, kedah ngrasuk agami rumiyin.

Supados kagungan patokan, arahan anggenipun gesang wonten ing ngalam ndonyo.

Ageman, sejatosipun artosipun langkung lebet tinimbang pakaian utawi sandangan. Tanpa ageman, tiyang bakal kisinan. Sak pinter-pintere tiyang, tiyang normal menawi tanpa ageman, mesti isin.

Mula, kita kedah milih ageman/agama ingkang pas,

Lan kita kedah ngangge ageman/agama kanthi pas lan sae, menika penting kita usahaaken.

Pas lan demes nalika ngrasuk Agami lan ageman menika ingkang samangkeh dipun sawang tiyang sanes. Mboten namung asmane agami kemawon, nanging ugi tindak tanduk, tingkah laku saben dintenipun. Akhlaq-ipun. 

Jumbuh kalian ature Kanjeng Nabi Muhammad, “sak temene aku diutus kanggo nyempurnaake akhlaq kang mulya”.

Ageman kang langkung penting tinimbang kadonyan meniko saget dipun tingali saking adat kraton. Tiyang bangga ngagem seragam abdi dalem, senadyan gajinipun sekedhik. Menika mratelakan menawi ageman, martabat, harga diri menika langkung aji, tinimbang gaji.

Usaha kang halal menika langkung njagi martabat nadyan hasile luwih sitik.

Tiyang ingkang nyandang kanti sae, bakal luwes anggenipun ngupaya pangan. Tiyang ingkang ngrasuk agami kanti sae, bakal tenang nglampahi gesang ing ngalam ndonya.


Mekaten,

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharieq

Sugeng siyam

Wassalamualaikum

--------------
*) Dari berbagai sumber
Disampaikan pada Kuliah Subuh, 19 Mei 2019 
di Masjid Quwwatul Muslimin Sambisari Kalasan

Menggunakan VosViewer online

Visualisasi yang kita buat menggunakan VV, bisa kita set online dan bis dibuka orang lain.
Caranya:

1. Simpan dalam format txt map dan network melalui aplikasi VV. Kemudian unggah ke web.

2. Setelah itu panggil menggunakan:
http://www.vosviewer.com/vosviewer.php?map=ALAMATMAP&network=ALAMATNETWORK

CONTOH
http://www.vosviewer.com/vosviewer.php?map=http://lib.ft.ugm.ac.id/mapww.txt&network=http://lib.ft.ugm.ac.id/nww.txt

(visualisasi artikel yang memuat weapon dan war di scopus, berdasarkan negara penulis)

Alamat di atas bisa dibuka menggunakan komputer yang telah terpasang JRE, yang ketika membuat URL vosviewer, akan langsung memasang VV dan membuka data.

Monday, 6 May 2019

Leksikon dan referensi tentang Budaya Jawa

Situs web ini dibangun dan dipersembahkan sebagai kanal penyebar­luasan hasil kerja-kerja digitalisasi kami, Yayasan Sastra Lestari (YASRI). Sejak 1997, kami turut ambil bagian dalam upaya penyelamatan dan pelestarian karya-karya sastra daerah Nusantara, utamanya sastra Jawa. Ribuan judul karya sastra Jawa sebagian besar sudah kami salin ke teks digital; selebihnya, dalam bentuk citraan digital.

web ini memuat  katalog naskah dalam berbagai kategori, serta leksikon yang membantu kita mengetahui berbagai istilah jawa.

Selengkapnya https://www.sastra.org/

Saturday, 4 May 2019

Nyadran di Sambisari: silaturahmi tanpa batas

Foto: Pak Dasiyo
Nyadran, sebagai sebuah budaya, banyak dilakukan di berbagai tempat. Umumnya menjelang bulan puasa (pasa). Nyadran memiliki unsur berdoa/pengajian, silaturahmi, dan ziarah. Namun setiap tempat memiliki kekhasannya sendiri.

Nyadran, pada laman Cak Nun, di artikan sebagai penghormatan kepada leluhur yang sudah meninggal. Sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Bahkan dimungkinkan sebelum masuknya Hindu Budha. Nyadran, juga bisa berasal dari kata Sudra, menyudra, yang berarti berkumpul dengan orang awam dalam rangka mengingatkan kita akan hakikat bahwa manusia pada dasarnya sama

Di Kampung Sambisari, kampung yang saat ini saya tinggali, nyadran dilakukan pekan terakhir sebelum puasa. Harinya sudah ditentukan:  Senin atau Kamis siang. Tidak berubah.


Saat ini nyadran di Sambisari sudah mengalami perubahan. Misalnya terkait ambengan yang berwujud makanan siap saji. Dulu setiap kepala keluarga menyiapkan ambengan sendiri-sendiri dari rumah, di bawa ke lokasi. Nasi, lauk, buah dan semacamnya. Karena tingkat ekonomi yang beragam, maka jenis yang dibawa juga beragam.

Namun sekarang, sudah tidak lagi demikian. Ketua Rukun Tetangga mengelola iuran warganya untuk menyiapkan ambengan ini. Ditentukan jumlah iurannya, kemudian dikumpulkan untuk membeli bahan makanan. Tidak jarang kas keuangan RT juga menyumbang. Bahan makanan ini biasanya dimasak sendiri oleh para ibu.

***
Pada hari yang sudah ditentukan, warga kampung berkumpul di serambi masjid Quwwatul Muslimin, Sambisari. Mulai dari tua, muda, dewasa, dan juga anak-anak. Sebuah tenda disiapkan di halaman masjid, untuk mengantisipasi hujan atau menahan panas. Tempat inilah yang sejak puluhan tahun silam digunakan untuk upacara nyadran.

Foto: Pak Dasiyo


Tidak hanya warga yang berdomisili di Sambisari, namun warga dari luar Sambisari yang memiliki leluhur yang dikebumikan di pemakaman Sambisari juga turut datang. Tidak heran jika serambi dan pelataran masjid penuh. Bahkan sampai di emperan sekolahan, yang lokasinya satu komplek dengan masjid.

Foto: Mas Nug

Warga ada yang langsung menuju makam, ziarah di makam leluhurnya. Makam terletak di sebelah barat masjid, dekat, dan mudah dijangkau. Mereka mendoakan, tentunya agar arwah diterima, diterima amal dan diampuni dosanya. Bagi warga yang belum/tidak memiliki leluhur yang dimakamkan di pemakaman Sambisari, berkumpul di pelataran atau serambi masjid.

Acara dilanjutkan dengan tahlil, dan pengajian.

***
Selain nyadran, dahulu untuk menyambut bulan puasa, ada kebiasaan memukul bedug setelah Ashar sampai menjelang Magrib pada hari terakhir bulan Ruwah (Sya'ban).  "Dulu orang senang memukul bedug, berebutan. Sehingga bisa berlangsung terus menerus sampai menjelang Magrib," terang salah satu warga. Namun, tradisi ini sudah tidak lagi dilakukan.

Seni memukul bedug perlu  dikenalkan lagi pada anak-anak, generasi penerus di Sambisari. Mereka harus tahu, bahwa leluhurnya memiliki karya, capaian peradaban yang begitu berharga.

Nyadran, merupakan acara silaturahmi tanpa batas. Pada saudara, tetangga, bahkan yang sudah tidak satu kampung bisa berkumpul. Nyadran juga silaturahmi pada yang sudah tiada, dalam bentuk ziarah, menengok makam, membersihkan dan mendoakannya.

---
Sambisari, Setu wage 28 Ruwah 1952 tahun Be, Sengara Langkir 
Pagi hari

Friday, 3 May 2019

, ,

Tiga lawan satu: koalisi partai dalam vosviewer

Koalisi, kamus suci bahasa Indonesia memberikan arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Jelas, koalisi merupakan istilah yang dipagari hanya untuk bidang politik. KBBI mengelompokkannya sebagai kata benda dalam bidang politik dan pemerintahan.

Sekian lama Indonesia merdeka, koalisi menjadi hiasan setiap perhelatan politik. Utamanya setelah masa reformasi, koalisi terjadi dalam berbagai kepentingan. Pemilihan presiden, menjadi perebutan paling seksi hingga partai harus koalisi.

Data untuk olahan visualisasi  ini,  diambilkan dari
 1. https://id.wikipedia.org/wiki/Poros_Tengah
 2. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2004
 3. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2009
 4. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014
 5. https://www.kpu.go.id/ 
Setidaknya, setelah reformasi, ada 5 kali pemilihan presiden. Pada 1999 dilakukan oleh MPR, setelahnya dilakukan secara langsung. Ada yang sekali putaran, ada pula yang memerlukan 2 putaran. Dari 5 pemilihan itu, setidaknya ada 16  kubu yang dibentuk, baik sendirian maupun berkoalisi.

Pada tahun 1999, ada dua kubu. Tahun 2004 terbagi menjadi 2 putaran, dengan 5 kelompok pada putaran pertama, dan 2 pada putaran kedua. Tahun 2009 dengan 3 kelompok, 2014 dan 2019 masing-masing dua kelompok.

Data dari sumber, sejumlah 16 kelompok (kubu),  dimasukkan dalam aplikasi Zotero. Dengan menganggap kubu partai sebagai author, kemudian dieksport dalam bentuk RIS dan visualkan rentetan proses tawar-menawar dalam politik pasca reformasi ini menggunakan visualisasi vosviewer.


visualisasi partai dengan minimal kemunculan 1x

Gambar di atas visualisasi partai dengan minimal kemunculan 1x. Artinya, setiap partai yang muncul sebagai bagian dari pendukung calon presiden, akan dimunculkan.

Kelompok merah, merupakan partai yang hanya sekali-dua kali muncul, setelah itu tidak lagi ada pada proses selanjutnya. Partai ini hanya kembang-kembang proses pemilu saja, yang kemudian layu karena tak mampu bertahan.  Kelompok merah ini menjadi kelompok sendiri karena pernah memiliki kesamaan pandangan dalam koalisi ketika mendukung demokrat mengajukan calon presidennya di 2009.

Kelompok lainnya terbagi menjadi 3 bagian. Ketiganya ditunjukkan oleh warna kuning dengan pks, demokrat dan pan; biru yang berisi pbb, pkpi, golkar, pkb, ppp, hanura, nasdem, dan partai baru partai solidaritas indonesia; serta hijau yang berisi pdip sebagai yang mendominasi, partai kedaulatan, pni marhaenisme, pakar pangan, partai syarekat islam, partai merdeka dan partai buruh.

Kenapa gerindra tidak ikut kelompok kuning, sebagaimana kita lihat selama 2 kali pilihan presiden?

Gerindra memang 2 kali bersama dengan pan, pks, dan demokrat. Namun, gerindra menjadi berwarna hijau (sekelompok dengan pdip dll.) karena di antara gerindra, pks, pan, dan demokrat, gerindralah yang pernah berbeda. Yaitu ketika tahun 2009 berkoalisi dengan pdip. Atas dasar hal inilah, gerindra dianggap berbeda oleh vosviewer, sehingga tidak ikut dalam kelompok warna kuning.

visualisasi dengan minimal muncul 2x
Minimal kemunculan 2x, berarti yang divisualkan hanya partai yang muncul dalam minimal 2 kali koalisi/kubu.

Kategori ini hanya terbagi 3: merah dengan pan, pbb, pks dan demokrat; hijau yang berisi golkar, pkpi, pdip, pkb, dan hanura; serta biru yang berisi ppp, pbr, dan pds. Kelompok biru merupakan partai yang pernah cendering ke hijau atau juga pernah ke kelompok merah.
visualisasi dengan minimal muncul 5x
Nah, ketika dimunculkan minimal 5x, akan terlihat 2 kubu besar. Pan, demokrat, pks dan pbb di sisi kiri, serta ppp, golkar, pkb dan pdip di sisi kanan. Gerindra tak lagi muncul. Hal ini karena gerindra baru mengikuti kompetisi selama 4 kali saja.

Pada sisi merah, terlihat PBB yang pada gambar pertama muncul di kelompok biru, berubah menjadi kelompok merah. Sementara Golkar dan PKB yang pada gambar pertama sekelompok dengan PBB di warna biru, menjadi kelompok hijau bersama PDIP.

Dua kubu terakhir ini dipisahkan oleh Demokrat, PAN dan PKS di sisi kiri, serta fokus PDIP di sisi kanan. Dua kelompok ini merupakan partai yang saling berhadapan dan belum pernah serumah. Selain partai tersebut (PBB, PPP, PKB, GOLKAR), dalam sejarahnya bisa ke kiri atau ke kanan, termasuk Gerindra.

Apakah ini akan jadi seteru abadi?

Jangan lupa, pada 2001 ada sidang istimewa, yang petanya tidak boleh dilupakan dalam proses politik kekuasaan di Indonesia. Peta partai ketika sidang istimewa itu tidak saya masukkan dalam data untuk visualisasi ini.

Bagaimana peta politik di 2024?

Tuesday, 23 April 2019

Keidealan perpustakaan harus dimulai dari perguruan tinggi yang memiliki jurusan (ilmu) perpustakaan

Malam-malam, Paijo nostalgia bersama Karyo. Mengingat jaman dulu, ketika ketoprak di TV masih menjadi tontonan favorit. Saling menimpali ketika dulu tv masih hitam putih, pakai aki, harus rela ngirit demi tontonan favorit. Tetangga rela ngluruk untuk nonton ketoprak. Apalagi, jika sayembara berhadiah. Sambil udur, adu argumen menjawab pertanyaan sayembara.

Ah, tapi sekarang ketoprak sudah kalah dengan sinetron. Apa mau di kata. Akhirnya, Paijo dan Karyo tetap kembali kepada khittahnya: tentang perpustakaan.

****

Paijo mendekati Karyo. Raut mukanya serius, kemudian membuka pembicaraan. "Dan seutama-utamanya contoh perpustakaan perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang memiliki jurusan (ilmu) perpustakaan. Karena keidealan perpustakaan harus dimulai dari perguruan tinggi yang memiliki jurusan (ilmu) perpustakaan." Kalimat itu meluncur dari bibir Paijo.

Paijo masih melanjutkan, "termasuk dalam hal kepala perpustakaan. Lihatlah dahulu perguruan tinggi yang memiliki jurusan (ilmu) perpustakaan. Bagaimana mereka menempatkan pustakawan dalam jabatan kepala perpustakaan?".

Karyo kaget. Apa sebab Paijo sampai membuat pernyataan yang sebegitu keras. Paijo masih melanjutkan, "jika ada dosen ilmu perpustakaan masih mau saja menjadi kepala perpustakaan, itu sudah menjadi bukti buruk dan gagalnya dia menjadi pendidik pustakawan. Dia gagal mengkader pustakawan di institusinya sendiri".

Karyo bertanya, "dosen ilmu perpustakaan kan punya pendidikan ilmu perpustakaan, Jo. Jadi ya wajar, dong".

"Tidak, kang. Jelas itu menunjukkan bahwa di situ ada masalah. Selain menunjukkan gagalnya para pendidik pustakawan dalam mengkader, mereka juga gagal dalam meyakinkan pimpinan universitas. Jika para dosen itu mengambil job kepala perpustakaan, maka itu sudah merupakan bentuk terkecil dari pelecehan pustakawan yang dalam bangku kuliah selalu mereka ceramahi tentang harga diri dan idealisme. Pelecehan pustakawan paling parah adalah yang dilakukan dan dimulai oleh pendidik pustakawan itu sendiri," Paijo menjawab tegas. Sambil tangannya meraih gagang cangkir berisi kopi pahit tanpa gula. Bibirnya langsung menyeruput. Tampak matanya merem melek, menyelami nikmatnya kopi.

*** 

"Apakah jika demikian, harga mati tidak boleh dosen (ilmu) perpustakaan mengambil posisi sebagai kepala perpustakaan, Jo?

"Boleh, Kang. Boleh saja. Toh tidak ada larangan. Tapi, dengan dia mengambil posisi itu, maka ada berbagai kesimpulan di belakangnya: gagalnya kaderisasi, dan gagalnya meyakinkan pimpinan."

Karyo tampak manggut-manggut. Dia paham, Paijo ingin menunjukkan hal yang selama ini luput dari perhatiannya. Duduknya dosen (ilmu) perpustakaan sebagai kepala perpustakaan perguruan tinggi, bagi Paijo memiliki tafsir yang yang harus diperhatikan benar-benar. 

"Harusnya para dosen (ilmu) perpustakaan yang jadi kepala perpustakaan itu malu. Malu pada perpustakaan "biasa", yang pustakawannya bisa mandiri", sambut Paijo tanpa memberi waktu Karyo berkomentar.

"Tapi, kang. Bagiku tak berpengaruh. Karena sesungguhnya ruh pustakawan itu adalah merdeka. Dan merdeka yang hakiki adalah merdeka secara spiritual. Nah, merdeka secara spiritual itu kuncinya adalah mengalahkan rasa tertindas, rasa tertekan, rasa terkalahkan,".

"Bagiku siapa saja kepala perpustakaannya, tidak mengurangi derajat kepustakawananku,"  Paijo mengakhiri. Tangannya meraih ungkrung goreng yang tersaji di piring putih bermotif kembang. Sesaat kemudian, dia kunyah ungkrung goreng itu, sambil sesekali menyeruput kopi.

"Gerrrr," mulutnya melafalkan kegembiraan dan kenikmatan.

---- selesai ----

Wednesday, 10 April 2019

[[ Pilih call for papers, atau call for ngarit? ]]

Ikuti! call for papers dengan berbagai topik. Terindeks Scopus, masuk di jurnal bergengsi ber-impact tinggi.

***

Call for paper sedang moncer. Dia banyak di cari. Tak terkecuali bagi para pustakawan.

Call for paper itu bicara di depan banyak orang. Bahan yang disampaikan tentunya ilmiah, ditelisik dan ditulis dengan metode ilmiah. Disampaikan pada forum ilmiah, di depan orang ilmiah. Pastinya sudah lolos saringan oleh para ilmuwan yang pikirannya sangat ilmiah.

Tanya jawab yang muncul, juga akan ilmiah. Tidak baen-baen. Semakin banyak orang membukukan prestasi ikut call for paper, maka namanya akan semakin membumbung tinggi. Tinggi-tinggi sekali. Kiri kanannya akan duduk orang yang levelnya sejajar.

Call for paper ada banyak motifnya. Motif paling ideal adalah untuk meningkatkan kemampuan diri, dan berbagi dengan orang lain. Hal ini dilakukan melalui pemaparan tulisan yang sudah disusunnya. Ini motif yang derajadnya paling tinggi.

Namun demikian, ada motif yang derajatnya ada di bawah. Motif jalan-jalan misalnya. Hal ini dikuatkan dengan poster call for paper yang terkadang dilengkapi dengan paket perjalanan budaya, alias piknik, atau tamasya. Dipromosikan dengan berbagai kalimat yang menggoda.

Misalnya: "lokasi presentasi dekat dengan taman hiburan yang paling panas. Panasnya tiada tara".


Call for paper itu perjalanan intelektual.
***

Berbeda dengan call for paper, call for ngarit merupakan proses mencari sekaligus memberi. Mencari suket untuk pakan sapi, atau wedhus. Proses call for ngarit tidak bicara di depan banyak orang. Justru diam, tenang, fokus pada menggerakkan arit agar tepat menebas suket. Sesekali memang ada proses tanya jawab, tapi hanya bumbu saja. "Saweg ngrumput, Kang?", demikian pertanyaan yang biasanya terlontar. Call for ngarit adalah usaha membangun hubungaan dengan sapi dan wedhus, melalui suket. Sebagai wujud cinta kasih sesama makhluk.

Berbeda dengan call for paper, call for ngarit tidak perlu promosi perjalanan budaya. Karena sesungguhnya proses ngarit itu sendiri sudah perjalanan budaya, perjalanan spiritual. Menyatu dengan alam, berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan. Nembung pada suket untuk dibabat sebagai pakan ternak. Ada proses meminta, mencari, ikhlas, dan pengorbanan.

Call for ngarit itu perjalanan spiritual.

****

Keduanya, call for papers dan call for ngarit tentu saja beda tujuan, beda karakter. Kita bisa menolak call for paper, karena untuk bergabung perlu modal uang untuk mendaftar. Kalau call for papernya tingkat tinggi, apalagi terindeks Scopus, maka akan mahal. Berbeda dengan call for ngarit. Kalau Simbok sudah mengadakan "call for ngarit", maka kranjang dan arit harus segera disandang. Tidak perlu diawali dengan mengajukan abstrak, atau full paper. Tanpa proposal. Langsung mangkat neng ngalas. Kalau menolak, berarti tidak berbhakti. Tidak perlu modal uang, cukup sangu sebotol air mineral, dan satu dua buah telo mentah untuk dibakar, itupun jika perlu.

Simboke Paijo: "Jo, sapine ngeleh (lapar)".
Paijo: "Siap, tanpa abstrak, langsung mangkat".

Call for ngarit lebih utama dari call for papers.

Thursday, 4 April 2019

Beberapa hal penting dalam berhubungan dengan media

Beberapa catatan ketika mengikuti diskusi tentang kehumasan
 1. Tiga kondisi krisis humas: berita negatif, tak ada berita, wartawan nakal
 2. Berita negatif tidak selalu salah, namun harus direduksi
 3. Berita negatif harus ada konfirmasi pada sumber
 4. Kepentingan publik pasti diberitakan
 5. Etika berita: keberimbangan, verifikasi, konfirmasi
 6. Berita: antara yang informatif vs judgement
 7. Berita tidak berimbang, menghakimi, praduga bersalah, tak konfirmasi,  bisa diajukan hak jawab. Untuk hal yang sensitif, perlu datang langsung ke redaktur media.
 8. Humas sebaiknya merekam wawancara pimpinan sebagai bukti forensik.
 9. Kondisi ideal: good and bad news is news 
 10. Redaktur: menjaga agar tidak ada opini pada berita
 11. Tiga segitiga yang penting diperhatikan: sosial media, e-commerce, search engine
 12. Audit media -> perlu pelatihan, kemudian bisa dilakukan mandiri
 13. Foto memiliki 10x efek dari pada teks
 14. Meja press conference bagian depan harus tertutup. Jika menggunakan model meja santai maka perhatikan pakaian para pemateri
 15. Yang melakukan press conference cukup orang yang penting saja,
 16. Press conference: sedikit orang, ada tanya jawab
 17. Berita itu mengandung nilai prominen, kontroversi, dan magnitude. Lucu, unik, kontroversi, baru, tak biasa, mengejutkan.
 18. Perlu menyebarkan jurnalisme di unit-unit lingkungan UGM -> undang wartawan, orang PWI, AJI
 19. Beberapa organisasi wartawan yang harus diketahui: AJI, PWI, IJTI, PRSSNI, ATVLI, ATVSI, SPS. Selengkapnya di https://dewanpers.or.id/data/organisasi
 20. Akan lebih baik jika memiliki kontak perwakilan organisas wartawan
 21. Kontak langsung ke pemred untuk berita bagus
 22. Kirim press release, atau undang konferensi pers ke media: 1 minggu sekali, buka puasa wartawan 1 tahun sekali
 23. Press conference: utamakan undang media besar (kompas, tempo...)
 24. Press conference maksimal jam 3 sore, karena wartawan perlu waktu menulis
 25. Undangan press conference
  1. apa, seberapa penting
  2. kapan
  3. berapa lama
  4. siapa
  5. di mana
  6. media mana saja
  7. bagaimana
 26. Press release
  1. pendek
  2. aktual
  3. kirim ke wartawan
  4. jangan menyerah
  5. ulangi terus
 27. Mengbah bad ke good news: media visit, video doc, audio visual, human interest
 28. Televisi memuat dua materi: jurnalisme, dan hiburan. Keduanya berpotensi ada kasus/
 29. Kasus jurnalisme —> diadukan ke dewan pers, terkait UU Pers
 30. Kasus hiburan —> diadukan ke KPI, terkait UU penyiaran
 31. Hati-hati dengan wawancara melalui telp, sms, doorstop. Harus tahu siapa yang mewawancarai, bahkan ketika ketemu langsung, nara sumber berhak bertanya ID.Friday, 29 March 2019

,

Dua extension di browser ini akan membantumu menemukan artikel ilmiah (pustakawan harus tahu, lho).

Paijo: Kang, ini ada alat baru. Bisa membuat pustakawan 6.0.
Karyo: Kok bisa? apa itu pustakawan 6.0?
Paijo: Pustakawan yang menang 6, lawannya 0.
Karyo: wo, itu remi, Jo.

Keduanya merupakan extension gratis untuk dipasang di browser. Saya coba di Chrome dan berhasil.
Intinya, dengan extensi ini, browser mendeteksi artikel ilmiah yang dibuka oleh user itu kategori open access, ada hak akses atau tidak/bukan.

Tentu saja akan memudahkan kita, karena bisa cepat tahu sebuah artikel itu bebas akses, atau berbayar.

Karyo: apik itu, Jo.

Jika open access atau ada hak akses, maka kita akan disuguhi icon unduh oleh extension, baik Unpaywall ataupun Kopernio. Tinggal klik, kita dapatkan file .pdf-nya.

Silakan dicoba.


http://unpaywall.org/

An open database of 22,839,854 free scholarly articles. 
We harvest Open Access content from over 50,000 publishers and repositories, and make it easy to find, track, and use.https://kopernio.com/

Integrates with Web of Science, Google Scholar, PubMed and 20,000 other sites. 
Navigate paywalls Automatically search university library subscriptions, pre-print servers and institutional repositories for PDFs.
******


"Unpaywall is transforming Open Science" — Nature feature article, August 2018Friday, 22 March 2019

,

Melokalkan Mendeley (untuk versi >= 1.19.3 )

Mengubah bahasa pengantar ke Bahasa Indonesia. Dilakukan melalui (“View” → “Citation Style” → “More Styles”). Lihat di “Installed” tab, cari “Citation and Bibliography Language” drop-down menu. Pilih bahasa Indonesia


Namun, meski sudah diganti ke Bahasa Indonesia, et al. serta beberapa yang lain belum berubah. Oleh karena itu, kita harus mengganti sendiri, dengan cara mengedit file locales-id-ID yang ada di folder citationLocales pada folder program files-nya Mendeley.

Cari kode yang akan diubah, misalnya kode et al. 

<term name=”et al. ”> et al.  </term>

menjadi

<term name=”et al. ”> dkk. </term>

Ganti pula kode lain yang diperlukan. Kemudian simpan, lalu jalankan Mendeley.


Thursday, 21 March 2019

Rumus Excel dan Calc untuk membandingkan 2 tabel (Pustakawan perlu tahu, lho)

Kawan pustakawan di manapun berada, baik yang berijazah ilmu perpustakaan maupun bukan...

Terkadang kita dihadapkan pada dua kelompok data dan harus dibandingkan dengan data lain. Misal, ini kasus saya, saya pernah mengajukan dokumen SNI. Kemudian dari yang diajukan itu, ada yang disetujui ada yang tidak.

Sebagai pustakawan, kita harus menginformasikan pada pengusul, mana saja yang disetujui mana yang tidak. Jika masih dalam angka 10-20, masih bisa dilihat manual. Tapi, misal yang diusulkan 400, kemudian yang disetujui ada 1000 tentu sulit membandingkan. Apalagi puluhan ribu.

Paijo: mumet, Kang?

Loh, kok yang disetujui lebih banyak?. Itu hasil dari beberapa usulan dari beberapa unit. Sehingga 1000 itu akumulasi dari yang disetujui untuk beberapa unit.

Nah, kita bisa bandingkan itu di Ms. Excel atau di Calc.

Ini caranya


Kolom A, merupakan usulan kita. Kolom B yang tersedia. Kolom C untuk kita cek, manakan dari A yang akhirnya tersedia. 

Rumus yang digunakan dan diletakkan di sel C2, 
adalah =IF(ISERROR(MATCH(A2,$B$2:$B$11,0)),"",A2)

Dari hasil di atas, berarti nomor 5,6,10,11 akhirnya tersedia, sementara yang lain tidak tersedia. Kalau jumlah datanya ribuan, tinggal tarik saja rumusnya sampai kolom yang terakhir.

Karyo: Loh, kok bisa menyimpulkan itu tersedia, Jo?

Paijo langsung pergi.

[[ selesai ]]Monday, 25 February 2019

Meneladani Pak AR, untuk kepustakawanan kita

diposting juga di https://www.pustakawan.web.id/2019/02/meneladani-pak-ar-untuk-kepustakawanan.html

Siapa Pak AR? warga Muhammadiyah pasti tahu. Nama lengkapnya Abdur Rozaq Fachrudin, Ketua PP Muhammadiyah dengan periode yang paling lama, 22 tahun. “Pak AR adalah ulama yang tawaduk,” demikian simpul Pak Syafii Maarif.

Seperti ditulis pada buku Pak AR Sang Penyejuk karya Saefudin Simon, Pak AR sekolah di SR kemudian melanjutkan di Mualimin meski hanya bertahan 2 tahun. Beliau kemudian balik ke kampungnya, karena tak ada biaya. Dengan semangat ngajinya yang tinggi, beliau belajar dengan Kyai di kampung, termasuk pada ayahnya: KH. Fachrudin.

Pak AR tidak kuliah. Konon, kabarnya pernah mendaftar kuliah, namun ditolak oleh kampusnya. “Kami ingin Pak AR ngajar, bukan menjadi mahasiswa,” demikian tanggap kampus. Hobinya membaca, di mana saja. Menjadi Mubaligh Muhammadiyah cita-citanya, dan wong ndesolah sasarannya.

Beliau tak punya rumah, bahkan sampai meninggal. Rumah di Cik Di Tiro merupakan pinjaman Muhammadiyah. Di depan rumah berjejer rapi botol bensin eceran. Rumah yang ditempati juga disekat jadi kamar kos. Motornya Yamaha butut tahun 70-an, itupun - kata Pak Syafii Maarif -&nbsp; pemberian Prawiro Yuwono, orang yang kasihan pada Pak AR. Motor itu menemani ke sana ke mari untuk&nbsp; berdakwah. Kadang juga berboncengan dengan Bu Qom, istrinya. Karena keduanya berbadan gemuk, kadang Bu Qom hampir duduk di lampu belakang.

***

Pak AR pintar berkomunikasi, berdiplomasi. Dengan warga pengajiannya sudah pasti. Namun, Beliau juga lihai&nbsp; berkomunikasi dengan orang tinggi level presiden. Presiden Soeharto merupakan kawan baiknya. Ketika berbicara, keduanya menggunakan Jawa Kromo Inggil. Pak Harto begitu mempercayai Pak AR, karena tak pernah minta apapun, kecuali untuk Muhammadiyah dan ummat Islam. Konon, Pak Harto tidak marah ketika diajak “istirahat” oleh Pak AR. Tentu saja karena keduanya sudah akrab, ditambah lagi dengan lumantar bahasa jawa kromo inggil, menjadikan keduanya lebih saling menghormati.

Bantuan untuk Muhammadiyah, atau lembaga lain yang melewati Pak AR selalu utuh. Meski menjadi talang berbagai bantuan, Pak AR tidak teles. Pak AR merupakan talang yang selalu garing, mengantarkan air sampai ke tujuan tanpa kurang.&nbsp;

***

Pak AR mampu menghadirkan agama dengan bahasa yang ringan, enak, sejuk, dan membahagiakan. “Ceramahnya disukai bukan hanya oleh ummat Islam, namun juga umat agama lain,” kata Pak Amidhan. “Agama Islam itu sejuk jika dihadirkan Pak AR,” demikian kutip Simon dari kawannya, Pak AR mampu menyaring, memilih dan memilah informasi, kemudian disampaikan pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Bukan hanya menyampaikan, namun juga melakukan, memberi contoh.


“Pak AR adalah ulama yang tawaduk,” kata Prof. Syafii Maarif. Tidak perlu menyampaikan bahwa dia bisa ini atau itu. Bahkan, konon, kabarnya Pak AR menolak ketika akan dibuatkan buku dalam rangka 70 tahun usianya. “Loh, aku ini bukan siapa-siapa. Ndak pantas dibuatkan buku 70 tahun Pak AR,” katanya. Ketika ceramahnya di RRI akan dibukukan, Pak AR bertanya, “apakah lawakan Basiyo sudah dibukukan?”. Ternyata tidak. Pak AR pun tidak mau ceramahnya dibukukan.&nbsp;


***

Membaca kisah Pak AR, saya jadi ingat dengan kepustakawanan kita. Mampukan, atau adakah tokoh kepustakawanan ala Pak AR?

Pustakawan yang belajar dari membaca, mempraktikkan, memberi contoh. Lihai berdiplomasi, namun tetap tawaduk, menyejukkan, jauh dari hingar bingar harta dunia, namun tetap berperan dalam mendidik.

Pak AR yang da’i, sama dengan pustakawan. Bahkan Pak AR itu pustakawan. Ah, terlalu jauh saya membandingkan. Tapi, mohon maaf bagi yang kurang berkenan. Pustakawan itu seperti da’i. Tidak harus sekolah formal, cukuplah keingingan kuat, mau membaca, belajar sepanjang hidup.Da’i itu pustakawan.